Pojmovnik P-Ž ( pojmovnik A-O)

Angleško Slovensko
package paket
packager pripravljalec (oseba), pripravljalnik paketov
packetizer (audio, video) paketnik (zvok in slika)
padding blazinjenje
page layout postavitev strani
pager pozivnik (naprava)
pager (program for displaying text files) prikazovalnik (besedilnih datotek)
palette paleta (slikarska paleta) ali barvni nabor [▲]
panel pult
pane pladenj
panning sukanje
parallel vzporedno
parent nadrejeni (ne 'starševski')
parser razčlenjevalnik
particular poseben (in ne 'določen')
partition razdelek
partnership družabništvo
passphrase šifrirno reklo, fraza
password geslo
pause premor, naredi premor
payee prejemnik / stranka
payloader nalagalnik vsebine (nasprotje depayloader)
payload vsebina (vsebinski podatki)
PDA dlančnik
PeerCast PeerCast (upoštevati je treba velikost črk) (oddaj na PeerCast)
peer soležnik
peer to peer (network) peer-to-peer (omrežje), P2P
pending (download, process) (prejem, opravilo) na čakanju
performance zmogljivost, hitrost delovanja (odvisno od vsebine)
period obdobje
peripheral zunanja naprava
permanent trajno
permission dovoljenje
persistence file obstojna datoteka
perspective vidik, perspektiva (v programih za risanje)
phase korak
phising (internet) zvabljanje (ne 'ribarjenje')
phrase reklo, fraza
pinch (graphics effect) uščipanje/uščipniti (grafični učinek)
ping address (glagol) pošlji ping na naslov
pin (hardware) nožica (pri strojni opremi)
pipe cev (ne 'pipa')
pipeline cevovod
pipelining cevljenje
pixbuf medpomnilnik sličic
pixel slikovna točka
pixmap večbitna sličica, sličica
placeholder vsebnik [▲]
plain text file besedilna datoteka
platform (game, learning, OS) okolje (igralno, učno, računalniško), ploščadna igra
playlist seznam predvajanja (dati NA *)
plot izris/izrisati
plugin vstavek
pointer kazalec
poligon mnogokotnik
polygon mesh modeller modelirnik poligonalnih mrež {(C) bernard}
polyline mnogokotna črta, mnogočrtnica
pooling (resources) zbiranje (virov)
pool zaloga (kot recimo zaloga vrednosti)
populating (a tree) izgradnja (drevesne strukture)
popup menu pojavni meni
port (GTK, Qt, Windows, Linux) predelava (GTK, Qt, Windows, Linux)
portrait pokončno (postavitev papirja)
port vrata
postfix pripona
postpone odloži
postprocessor poopravilnik (programski)
postprocess poopravilo
predefined vnaprej določeno
preferences možnosti
preferred prednostno
prefetch vnaprejšnje pridobivanje
prefix predpona
prepend (file) pripni na začetek (datoteke)
preprocessor (hardware) predprocesor
preprocessor (software) predopravilnik
preview predogled [▲]
previous predhodno (če ni vezano na čas), prejšnje (če je vezano na čas)
prettyprinter (oblikovni) izrisovalnik kode
principal predstojnik
print natisni [▲] (ali izpiši na zaslon)
printout tiskalniški izpis
priority prednost
privilege dovoljenje
probe (for filesystems) zaznaj (datotečne sisteme)
problem težava
processing obdelovanje
process opravilo
processor (hardware) procesor (strojni)
processor (software) opravilnik (programski)
profile profiliraj, profil
profiler profilirnik
progress bar vrstica napredka
progressive (show image file) napredovano (prikazovanje podrobnosti slike)
progress napredek
promote promocija
prompt poziv
properties lastnosti
provider ponudnik
proxy posredniški strežnik
prune očisti
publisher založnik
pull (code, package) sprejmi (kodo, paket)
purge počisti
push (code) objavi (kodo)
qualifier uvrščevalnik
quality kakovost (ne 'kvaliteta')
querying (device) poizvedovanje (po napravi)
quit končaj
quota količinska omejitev
quoted (text) navedeno (besedilo), besedilo v navednicah
quote (glagol) navajati
radio button izbirni gumb
range (data) (podatkovna) vrsta
range obseg
raw printer neposredni tiskalnik
ray-tracer sledilnik žarkov
reader bralnik
realtime v realnem času / realnočasovno
rearrange prerazporedi ali ponovno razporedi
reason vzrok
recent nedavno
recipient prejemnik
recover (data) obnovi (podatke)
recurrence ponovitev, vrnitev
recursive 'rekurzivno'
redo uveljavi
refactoring preurejanje/prenova
reference (programiranje) sklic, sklicevanje na
refine (search results) zoži (rezultate iskanja)
refresh osveži
register vpis/vpisovati
registry vpisnik
regression nazadovanje
regular expression logični izraz
relay relé
release (program, key) izdaja programa, sprosti tipko
reload znova naloži
relocation preselitev
remark opazka
remix (glasbe) remiks
removable odstranljiv (ne 'izmenljiv')
renderer izrisovalnik
renderer (sound) dajalnik (zvoka)
rendering izrisovanje
render izriši
replace zamenjaj (ne 'nadomesti')
repository skladišče (v sistemih za nadzor različic)
request zahteva
resample prevzorčiti
reset ponastavi (razen reset računalnika)
resize spremeni velikost
resolve® razrešiti (razreševalnik)
resource vir
restart znova zaženi
restore obnovi
retrect (comment, message) umakni (opombo, sporočilo)
retrieve pridobi
retry poskusi znova
return type vrsta vrnjene vrednosti
revert povrni
review pregled, ocena
revision predelava
revoke prekliči
rip zajem (zvoka, z nosilca …)
roaming (pri omrežju) gostujoče, gostovanje (v omrežju)
root (disk) koren (uporabnik root je skrbnik)
rotate zavrti
rotation vrtenje (ne zasuk)
routing table (internet) usmerjanje (usmerjevalna rezpredelnica)
runner zaganjalnik
running (is running) se izvaja (ne 'je v teku' ali 'poteka')
runtime izvajalni čas
runtime (library) izvajalna (knjižnica)
run zaženi (ne poženi)
sample rate vzorčna hitrost, hitrost vzorčenja
sampling vzorčenje
sandbox (brskalniki, varnost) peskovnik (delovanje v načinu varnostnih omejitev)
saturation nasičenost
scalable (program) (program) prilagodljive zmogljivosti
scale umeri / merilo / spremeni velikost v merilu (pri slikah)
scancode bralna koda tipke
scan preiskovanje
scan (scanner) optično preberi (optični bralnik)
scheduler razporejevalnik
scope obseg, doseg, domet (vsebina)
scope obseg (pri projektih, izvorni kodi)
scrapbook album z izrezki, dnevnik-lepljenka ali knjiga-lepljenka
screencast zaslonski posnetek
screenshot zaslonska slika
scripting skriptno izvajanje, pisanje skript (dokler jih pišejo ljudje in ne računalniki)
script skript
scroll bar drsnik
scroll(glagol) drsenje
SDK (software development kit) SDK (zbirka orodij za razvoj programske opreme)
seamless (integration) neopazno (delovanje)
search engine iskalnik
search poišči
secondary drugotni
section odsek
segment odsek
select izberi [▲]
sensor tipalo
separator ločilnik
sequencer zaporednik
sequence zaporedje
serializing združevanje v zaporedje
serial (number) zaporedna številka (in ne serijska)
service storitev [▲]
session seja [▲]
settings nastavitve [▲]
setup nastavi, (redkeje namesti) [▲]
shader senčilnik
shadow (password) prikrito (geslo)
share (computer sharing) souporaba, izmenjava (v souporabi) (ne 'deljenje')
shareware (version) plačljiva različica programa
shift zamik (samostalnik)
shipped-with vključen v
shooter (game) strelska (igra)
shortcut bližnjica
SHOUTcast SHOUTcast (upoštevati je treba velikost črk) (oddaj na SHOUTcast)
show pokaži (če je dolgotrajno (okno, meni)) / prikaži (če je kratkotrajno in se samodejno skrije (orodni namig))
shuffle (music) premešaj (glasbo)
shutdown izklopi [▲]
sidebar stranska vrstica
sign in prijava
sign up vpisati se
simultaneous sočasno
sink ponor
skew nagni (pri slikah)
skin preobleka [▲]
skipping (file) preskok/preskakovanje (datoteke)
skip preskoči
slave podrejen
sleep v pripravljenost
slice rezina
slideshow predstavitev (ne 'diapredstavitev' ali 'diaprojekcija')
slide (slideshow) prosojnica (predstavitve)
slot reža, polje
snap pripni
snapshot (pri varnostnih kopijah) posnetek stanja
sniffing (data) vohunjenje (za podatki)
snippet izrezek
snub prirezan predmet (matematika)
socket vtič
software programska oprema (ne programje)
solid color polna barva
sophisticated izpopolnjen
sortname razvrščevalno ime (ime uporabljeno za razvrščevanje npr: ime: The Doors, razvrščevalno ime: Doors, The)
sort razvrsti
sound effects zvočni učinki
source (code) vir, izvor, (izvorna koda) [▲]
spam neželena pošta [▲]
span (column) razpon (stolpca)
spatial view (Nautilus) prostorski pogled (v programu Nautilus)
spawn oživéti (postati (ponovno) živ), oživíti (povzročiti, da ponovno oživi)
specification določilo, določitev, razčlenitev
specific 'določeno'
specifier določevalnik
specify navesti, podati
spellcheck črkovanje [▲]
spinbox vrtilno polje
splash screen pozdravno okno
spline krivulja
split (combine) razdeli (spoji)
splitter razdelilnik
 
slovenjenje/pojmovnik2.txt · Zadnjič spremenil/a: 2011/05/22 21:21 andrejz