Pojmovnik izrazov

Dodajte nove predloge ali pa sodelujete pri tretju pravih orehov.

Pojmovnik je namenjen poenotenju računalniških pojmov in besednih zvez, ki so uporabljeni v prevodih odprto-kodne programske opreme in dokumentacije, in NI (!) splošni angleško slovenski slovar. Vsebinsko je nekatere izmed teh pojmov mogoče prevajati drugače, bolj slovnično pomensko, in ne zgolj na način, kot je zapisan v pojmovniku. To je še posebej pomembno pri prevajanju dokumentacije, kjer poskušamo vsebino zapisati tako, da bo razumljiva.

Pojmovnik se posodablja tudi kot razpredelnica DataTables !!!

Primeri: - crop pri urejanju slik pomeni „obreži“, vendar pa lahko (pri igrah) pomeni tudi dobeseden prevod te besede - „poljščina“ ali „posevek“. Pri prevajanju je treba iz vsebine ugotoviti kdaj uporabiti katero možnost.

- standard - v pojmovniku „standard“ (kadar govorimo o npr. standardu HTML), lahko pa je tudi „običajno“ (standard way for …)

- [-] vezaj je pri angleških pojmih zapisan zaradi neželenega preloma. Pogosto dvojice pojmov niso zapisane z vezajem. Tudi slovenske besede, ki so združene z vezajem, pišemo brez njega, če nasprotno ni izrecno poudarjeno. Besede, kjer je vezaj prisoten, so označene z znakom v oglatem oklepaju.

- [▲] trikotnik označuje pojme, ki so enkrat že bili usklajeni v prevodih.

- [*] znak določa več možnosti

Angleško Slovensko Opis
abort prekini
about (menuitem) O programu (predmet menija) ali O ImePrograma
accelerator pospeševalnik
accessibility dostopnost
accessors dostopnik
accurate natančno
action dejanje
activate omogoči
active dejaven (ne 'aktiven')
activity dejavnost
adapter prilagodilnik, vmesnik (naprave)
adaptive prilagodljivo
add dodaj
add-in vstavek
address book imenik
administration skrbništvo
administrator skrbnik
advanced (user, options) napredne (možnosti), izkušen (uporabnik)
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) napredni vmesnik za nastavitve in porabo (ACPI)
aggregator (media) združevalnik (predstavnih vsebin)
alert opozorilo
alias vzdevek
align poravnati
allocate (memory) dodeli (pomnilnik)
alternative (installer) nadomestni namestilnik
alternative (to phostohop) nadomestitev za (phostohop)
amount količina, znesek (finance)(vsebinsko)
amplifier (pre~) ojačevalnik (predojačevalnik - glasba)
AM/PM dop/pop (male črke)
analysing preučevanje
analyzer preučevalnik
anchor sidro
annotation zabeležka
anonymous (access) brezimni (dostop) ('ne' anonimni)
anti-aliasing glajenje robov
anycast nedoločno oddajanje
appearance videz
append pripni
applet aplet
application program
apply uveljavi
appointment sestanek (meeting = srečanje)
arbitrary poljubno
archiver pakirnik
area (data) (podatkovno) vrsta (A1-I10), obseg, območje (poštni naslovi)
argument argument
arrange razporedi
array (ordered series) (data) (podatkovno) polje (A1-A10;B1-B10;F1-F10)
artwork grafična podoba
aspect ratio razmerje
assembler (disassembler) zbirnik (razbirnik)
assemble zberi
assign dodeli
assignment dodelitev, naloga (vsebinsko)
assistant pomočnik
assistive technology pomožna tehnologija
associate poveži
attach (file) priloži datoteko (ne 'pripni')
attachment priloga (ne 'priponka')
attach (process) pripni (okno, orodjarno, opravilo)
attribute atribut
audio effect zvočni učinek
auditing (security) presoja (varnosti)
authenticate overi
authentication overitev (ne 'overovitev')
authenticator (supplicant) overilnik (prosilnik)
authenticity pristnost
authoring (CD/DVD) izdelava (CD/DVD)
authorization pooblastitev
authorize pooblasti, odobriti (pazi vsebino!)
autocomplete samodejno dopolnjevanje (npr. ukaza v ukazni vrstici)
autofill samodejno izpolnjevanje (npr. obrazcev na spletnih straneh)
auto (repairing) samodejno (popravljanje)
auxiliary pomožnen, dodaten
available razpoložljivo, na voljo (vsebina)
avatar podoba
backend (frontend) zaledje (začelje/čelni)
background ozadje
backport navzdol prikrojeno
backtrace povratna sled
back-trace sledenje za nazaj
backup varnostna kopija, ustvari varnostno kopijo
backward compatibility združljivost za nazaj
balance ravnovesje
ban izobči
bar vrstica (toolbar), stolpec pri bar-chart
batch (commands) paketni (ukazi)
behaviour obnašanje
benchmark primerjalni preizkus (tudi rezultat primerjave)
bevel izbočenost, izboči
binary driver strojni (binarni) gonilnik
binding vezava, vez (keybinding - tipkovna bližnjica)
bitmap (picture) bitna slika
bit-rate bitna hitrost
blacklist (dati NA) črni seznam
block device bločna naprava
blockquote bločni navedek
blur zabrisanost, zabriši
board game namizna igra
boilerplate (code) standardno besedilo (koda)
bold krepko
bookmarklet aplet zaznamka
bookmark zaznamek
boolean (value, operator) logična (vrednost, operator) (ne 'boolova')
bootloader zagonski nalagalnik
bootstrap system začetni nalagalni sistem
border obroba (ne 'rob')
bot robot (IRC)
bounding box okvir
brace oklepaj (opomba: oklepaj = uklepaj + zaklepaj)
branch veja (nadzor različic)
breakpoint (programming) prekinitvena točka (programiranje)
brightness svetlost
broadcast vsesmerno oddajanje (vsebinsko: tudi televizijsko oddajanje)
broken pokvarjen
broker posrednik
browse brskanje, prebrskaj (meni, gumbi)
browser brskalnik
buffer medpomnilnik
bug (report) hrošč (poročilo o hrošču)
builder (media) izgrajevalnik (predstavnih vsebin)
build izgradnja
bulge (grafics effect) izbočenost/izbočenje (grafični učinek)
bullet seznamska točka
bundled-with priložen
bus vodilo
busy zaposlen (ne zaseden)
byline vrstica zaslug
bypass (computer) obhod (obiti)
byte bajt
cache predpomnilnik
calibration umerjanje
callback povratni klic (odzivna funkcija)
call klic
call-stack sklad klicev, klicni sklad
camera fotoaparat, kamera
canvas platno (urejevalnik slik)
capacity zmogljivost (ne 'kapaciteta'), velikost (pri diskih)
CAPTCHA CAPTCHA (upoštevati je treba velikost črk)
caption (image) napis (pri slikah)
capture zajemi
caret kazalka (korektorski znak)
carrier nosilni signal
case sensitive razlikovanje velikosti črk
CC-Attribution Dovoljenje CC
CC-Attribution-NoDeriv Dovoljenje CC - brez predelav
CC-Attribution-Noncommercial Dovoljenje CC - nekomercialno
CC-Attribution-ShareAlike Dovoljenje CC - deljenje pod istimi pogoji
CD-ROM CD-ROM (ne 'zgoščenka') (oznak nosilcev ne prevajamo)
centered (text) usredinjeno (besedilo) (kot postavljeno v sredino)
center objects (verb) središči predmete (glagol)
certificate authority overitelj potrdil
certificate potrdilo
Certification Policy Name ime pravilnika potrdil
Certification Revocation List (CRL) seznam preklicanih potrdil
chain veriga
char-set nabor znakov
check-box označno polje
checker preverjalnik
check-in prijavi, vrnitev (v sistem za nadzor različic)
check-out odjavi, prevzem (iz sistema za nadzor različic)
checksum nadzorna vsota (in ne 'kontrolna vsota')
check/uncheck označi/odoznači ali odstrani oznako
cherry-pick odbira
child (process) podrejeno (opravilo)
ciphertext (cyphertext) kriptogram šifriranje
class razred
clause določba, člen
clear počisti
cleartext čistopis
CLI (command line interface) CLI (vmesnik ukazne vrstice)
clip-art grafika
clipboard odložišče
clip izrezek (clipart), video posnetek (video clip)
cloud (service) (storitve) v oblaku
codec kodek
collapse zloži
collate zberi (pri tiskanju)
colon dvopičje za dvopičjem: nadaljujemo z „malo začetnico“ …
colorize obarvaj
color plane barvna ravnina
combine (split) spajanje (razdeljevanje)
combo box spustno polje
command prompt ukazna kazalka, ukazni poziv
command shell ukazna lupina
command ukaz
comment opomba
commit uveljavi
communicate (glagol) sporočati, posredovati
compact data zgosti (zgoščeni) podatke
compact file stisni datoteko
compact view strnjen pogled
comparator primerjalnik
compatibility združljivost
compilation (audio, video) zbirka (posnetkov)
compiler (decompiler) (kodni) prevajalnik (strojnokodni prevajalnik)
compile time (library) prevajalna (knjižnica)
complexity zapletenost
complies-with je združljiv z
component enota, sestavni del, sestavina
composer sestavljalnik / skladatelj (oseba)
compose sestavi
compositing skladnja 3D
compression stiskanje
compress stisni (podatke, arhiv, paket)
compromise ogroziti
conditional pogojnik
conduit veznik
configuration nastavitve
configure nastavi
confirm potrdi
conflict spor
conforms (to a standard) je skladno (s standardom)
congestion preobremenjenost
connector povezovalnik (z omrežjem) / spojnik (točk)
connect poveži (v omrežje) / spoji, poveži (točke)
console konzola
constructor izgrajevalnik
contact stik (navezati stik)
container (media) zabojnik
container vsebnik
context menu vsebinski meni
continiously (time) zvezno (časovno), ponavljajoče (predvajalniki)
contour obris
contrast kontrast
controller krmilnik
controls tipke, nadzorniki (vsebinsko), nadzorne tipke
convert pretvori
cookie piškotek
copies izvodi (pri tiskanju)
copy kopiraj
copyleft odprte avtorske pravice
copyright avtorske pravice
core dump izpis jedra
corresponding ustrezen
corrupted pokvarjen
cover (art) naslovnica, ovitek (vsebinsko)
cover flow brskalnik naslovnic
crashed (program) program se je sesul
creator ustvarjalnik (program), ustvarjalec (oseba)
credentials poverila
crop obreži (urejevalnik slik)
cross-fade postopni prehod
cross-hair merek (kazalke)
cross-platform (program) ki deluje v različnih okoljih, sistemih
cruft šara
cursor kazalka
cursor (writing) vrivnik (navpičnica za vnos besedila)
customize prilagodi
custom po meri
cyclic link krožna povezava
daemon ozadnji program ali opravilo (ne 'demon' in ne 'prikrit program')
dashboard nadzorna plošča
dash pregledna plošča
database podatkovna zbirka
data plan zakup prenosa podatkov, naročnina za prenos podatkov
deactivate onemogoči
debug razhrošči, razhroščevanje
declaration (programming) izjavljanje, izjava, deklaracija (pri programiranju)
decline odkloni
decoder odkodirnik
decompiler (compiler) (strojnokodni) prevajalnik (kodni prevajalnik)
decoration (window) okraski (okenski)
decrypt odšifriraj
default privzeto
defaults privzete vrednosti
define določi
definition določilo (programi), definicija (matematika)
deformation deformacija
defragmentation odpravljanje razdrobljenosti (proces), celovitost (stanje)
deinterlace razpletanje
delay zakasnitev
delete izbriši (prednostno) (datoteke, mape …), zbriši (besedilo, narisano črto … )
delimiter razmejilnik (ne 'ločilo')
demultiplex (demux) odvijanje (pretoka)
demultiplexer (demuxer) odvijalniki (pretoka)
demuxer odvijalnik
depayloader razlagalnik vsebine (nasprotje payloader)
deprecated opuščeno
dereference (programming) sledenje (sklicu), uporaba (sklica) (programiranje) (vsebinsko)
derive izpeljati, izpeljanka
descriptor opisovalnik
deselect odstrani izbiro (ne 'odizberi')
deserializing ločitev iz zaporedja
designer snovalnik (ne 'oblikovalnik'; oblikovalec je oseba)
design zasnova, oblikovanje
desklet aplet namizja
desktop environment namizno okolje
desktop namizje
destination cilj
detach odpni
detail podrobnost
developer razvijalec
development team razvojna skupina
device map seznam naprav
device naprava
dialer (modem) klicalnik (modema)
dialog pogovorno okno
diamond karo
digest izvleček
dingbats okrasni znaki pisave
directory mapa
disassembler (assembler) razbirnik (zbirnik)
disassemble razberi
discard zavrzi
disc disk
disk image odtis diska (ne 'slika')
dismiss opusti, počisti, prekliči, zapri (vsebinsko)
dispatcher odpravnik
displacement premestitev, prestavitev
Distinguished Name (DN) enolično ime
distort popačenje
distributon (of licence) razširjanje (dovoljenja)
distributor ponudnik
dithered razpršeno (pri slikah)
dock-bar vrstica sidrišča
docker sidrišče
dock(er) (undock) usidraj, sidrišče (odsidraj)
docklet aplet sidrišča
documentation dokumentacija
donate podari (redkeje donacija)
done končano
double-click dvoklik
downgrade podgradi (nasprotno od nadgradi)
download prejmi / prejemanje (ne 'prenašanje')
downloader prejemalnik
downstream - odvisni projekti, (dolrazvojno)
downtime čas nedelovanja
Do you (want) Ali (želite) (vprašanje se začne z ali)
driver gonilnik
drop-down list spustni seznam [-]
drop-in replacement takojšnja zamenjava [-] drop-in
drop spusti, opusti (izbiro)
dual stack dvojni sklad
dummy (package) preizkusni (paket)
dump odloži izpis, odložen izpis
echo odmev (ukaz echo - izpiši!)
edge rob
editor urejevalnik
effect učinek
ejection izmet (napaka pri izmetu, izmetavanje za dejavnost …)
eject izvrzi
ejector izmetalo
element predmet (in ne 'element')
email e-pošta
embed vstavi
emblem značka
emit oddajanje
emoticon izrazna ikona
emulate posnemaj
emulator posnemovalnik
encapsulate vloženo
enclosure priloga
encoder kodirnik
encoding kodiranje
encryption šifriranje
engine (program) programnik (programa)
enterprise (mode) poslovni (način)
entity entiteta, predmet
enumerate številčenje
enumerator številčnik
environment variable okoljska spremenljivka
equalize® uravnavanje (uravnalnik)
eraser radirka (urejanje slik)
escape sequence ubežno zaporedje
ETA PČP (pričakovani čas prihoda)
ethernet ethernet (eternet)
evaluation vrednotenje, ocena (program oceni neko vrednost)
even/odd sodo/liho
event device naprava dogodka
event driven (boot) dogodkovno voden (zagon)
example zgled, primer (vsebinsko)
exceed prekoračiti
exclude izloči
executable izvedljiva datoteka
execute izvedi
executor izvajalnik
exempt izjema
exit končaj
expander razširilnik
expand (uncollapse) razširi
experimental (version) delovna različica programa
expired pretečeno/preteklo
explicit (implicit) izrecno (neizrecno)
explorer raziskovalnik (ker ni oseba)
extension (file) pripona (datoteke) (ne 'končnica')
extension (program) razširitev (programa)
extract razširi (arhiv), pretvori (zvok in sliko v drug zapis), izloči (barve iz slike)
extranet ekstranet
extrude izrini
extrusion izrivanje (izdiranje) (grafični učinek), iztiskanje
eye-candy šminka (pri raznih učinkih)
fade pojemanje
fading (reflection) pojemajoč (odsev)
failover nadomestni način delovanja
failure napaka (disk failure), spodletelo (operation failed)
fallback (program/option) zasilni ali nadomestni (program, možnost)
false napačno, logični NAPAK-PRAV (vsebinsko ne-da, izključeno-vključeno …)
favicon ikona zaznamka
favorite priljubljeno
FCC (folder carbon copy) MK (mapna kopija)
feature zmožnost, odlika
feedback odziv
feeder (printer) podajalnik papirja (pri tiskalniku)
feed vir (blogi, RSS)
fetch pridobi
file browser brskalnik datotek
file datoteka
file format vrsta, zapis datoteke
find najdi
firmware strojna programska oprema
fixme načrtovani popravki
flag zastavica
flash drive pomnilniška naprava
flatbed namizni optični bralnik
flat view skupni prikaz (torej vse naenkrat)
flavour (of package) različne izvedbe (paketa)
flip (image) zrcali (sliko) vodoravno / navpično (ne obrni)
floating windows ledbeča okna
float (number) število s plavajočo vejico
float (operation) izračun/opravilo s plavajočo vejico
flow (control) (nadzor) pretoka
flush počisti
focus (program, screen, window) žarišče, v žarišču, osredotočiti se - vsebinsko)
folder mapa
following (options) naslednje (možnosti) (ne 'sledeče')
follow up navezava ali nadaljevanje (na koncu strani, pošte …), spremljaj (blogi ipd.)
font (fixed width) pisava (stalne širine)
font pisava
footer noga
foreground ospredje
format oblika (pri pisavah) / vrsta (pri datotekah)
format (text, binary) oblika datoteke (besedilna, dvojiška ali programska)
form obrazec
fps (frames per second) fps (sličic na sekundo)
fragmentation drobljenje (opravilo), razdrobljenost (stanje)
fragment drobec, košček, delček
frame buffer slikovni medpomnilnik
frame rate hitrost sličic
framework ogrodje
free space neporabljen prostor
freeware brezplačni program
from scratch iz nič, od začetka
frontend (backend) začelje/čelni (zaledje)
full-screen celozaslonsko, celozaslonski način/pogled
functionality delovanje, opravilo, funkcija, znožnost
gain (audio track) ojačanje (zvočne sledi)
gamma gama
garbage collection sproščanje pomnilnika
gateway prehod
general splošno
generate ustvari
generator ustvarjalnik
generic (device/driver) splošna (naprava/gonilnik)
geocast zemljepisno oddajanje
geolocation zemljepisna lega
geometry geometrija
getting started kako začeti
global options splošne možnosti (ne 'globalne')
glyph pismenka
grabber grabilnik
grab zgrabi (ne 'zagrabi')
gradient preliv
grant dovoli
grid mreža
grip držalo
group skupina
group (ungroup) združi (razdruži)
groupware programi za skupnsko delo
guide vodnik (ne 'vodič')
GUI (graphical user interface) GUI (grafični uporabniški vmesnik) (ne 'krajšamo')
hacker mojster kode, heker
ham želena pošta
handbook priročnik
handle ročica (glagol obravnavati)
handler ročnik
handshake (hardware or software) izmenjava signalov (strojno ali programsko)
hard-coded programsko nespremenljivo
hard token skrbniški (strežniški) prstni odtis
hash function zgoščevalna funkcija
hashing razpršitev
hash razpršilo
hash table zgoščevalna tabela
header glava
head-up display (HUD meni) iskalni meni
helper pomagalnik
hibernate v mirovanje (ne 'hiberniraj' in ne 'v hibernacijo')
hierarchy hierarhija
highlight poudari
hinting glajenje (pisave) (grafika)
host gostitelj
hotkey hitra tipka
hot plugging hitro priklapljanje
hotspot vroča vstopna točka Wi-Fi
hover prehod nad (on hover – ob prehodu)
HOWTO podrobni vodnik
hue odtenek
hyperlink hiperpovezava
icecast icecast (upoštevati je treba velikost črk) (oddaj na icecast)
identifier določilo, določilnik
identity istovetnost
if true izbrana možnost določi / omogoči
ignore prezri
image (graphics) (disc) (of company) slika, odtis (diska), podoba (podjetja)
implementation izvedba
implemented podprto
implicit (explicit) neizrecno (izrecno)
include (subfolder) vključi (podmapo)
increase povečaj
indentation (text) zamik (besedila)
indexed file (in index) zabeležena datoteka (v kazalu)
indicates nakazati (kazati na)
indicator kazalnik
information podrobnosti, podatki
inhibitor zaviralnik, preprečevalnik
inhibit zavirati, preprečiti
initializer (programming) začenjalnik (programiranje)
initialize začenjanje, nastavljanje začetnih vrednosti
initializing začenjanje
inlay (graphics) intarzija (grafični programi)
inline znotrajvrstično
input field vnosno polje
input vnos (človek) / vhod (podatki)
input source vhodni vir
insertion text vstavek besedila
inspector nadzornik
inspect preveri, podrobno opazovanje
installer namestilnik
instance primerek
instant hipno
instant messenger hipni sporočilnik (ne 'trenutni' in ne 'takojšnji')
integer (int) celo število
integrated (suite) enovit (paket)
integration omogoča podporo, je vključen (vsebinsko)
integrity celovitost
interaction (user) poseg uporabnika
interactive vzajemna (dejavnost), odzivni (sistem)
interlace prepletanje
internationalisation (i18n) jezikovno prilagajanje (programske opreme)
internet internet
interoperability združljivost (združljivost delovanja / vzajemna združljivost delovanja)
interpret(er) tolmačiti (tolmač)
interrupt prekini
interval (time) razmik (časovni), (v matematiki interval)
intranet intranet
introstpection samoopazovanje, samopregledovanje
invalid neveljavno
invert obrni
invocation priklic
invoke (po)klicati
issue izdaja (revije), napaka (programa), zahtevek (poročilo o napaki, želji)
issuer izdajatelj
issues (legal) (pravni) zapleti, težave, nepravilnosti
italic ležeče (pisava)
item predmet
iteration ponovitev, iteracija (matematika)
job (print) posel (tiskanja)
journaling (file system) dnevniški (datotečni sistem)
joystick igralna palica
justification (text) poravnava (besedila)(obojestranska)
keep ohrani
kernel jedro
kernel module (driver) jedrni modul (gonilnik)
keyboard layout razporeditev tipk
keyloger beležnik tipkanja
keylogging beleženje tipkanja
keymap tipkovna razvrstitev
keypad številska tipkovnica
keyring zbirka ključev
keyword ključna beseda
kill (terminate) (tab) uniči (zavihek)
kill uniči (ne 'pobiti' ali 'ubiti')
label oznaka
lag zakasnitev
landmark mestna oznaka (oznaka mesta), geografska posebnost (vsebinsko)
landscape ležeče (papir ali slika)
laptop prenosnik
latency pritajenost (pritajitev - glagol)
launchable (object) izvedljiv predmet (in ne zagonljiv)
launcher zaganjalnik
launch zaženi
leadin uvajanje
leadout zaključevanje
leak (memory) (data) puščanje (pomnilnika), uhajanje (podatkov)
legacy (sistem, setting) opuščen (sistem, nastavitev)
level (pri igrah) raven (težavnost igre), stopnja (napredovanje igre)
lexer leksalni preučevalnik
lexical analysis leksikalna analiza (preučevanje)
licence dovoljenje
linear premo / zaporedno / vrstno
line-in analogni vhod
line-out analogni izhod
link checker preverjalnik povezav
list box seznamsko polje
listener poslušalnik
list seznam (dati NA *)
listview seznamski pogled
live system živi sistem
loader nalagalnik
load naloži
locale jezikovna oznaka, jezikovni prevod
localisation (l10n) krajevno prilagajanje (programske opreme)
local (network) krajevno (omrežje) (ne 'lokalno')
location bar naslovna vrstica
location mesto
lock file zaklepna datoteka
log dnevnik
logging beleženje (dnevnika)
login prijava
logo logo, znak (organizacije)
logotip logotip, besedni znak (organizacije)
loop(back) (device, interface) (zaprto)zančna (naprava, vmesnik)
loop zanka
lossless (codec) kodek za kodiranje brez izgub - brezizguben kodek
lossy (codec) kodek za kodiranje z izgubami - izguben kodek
luminosity svetilnost
machine (program) računalnik, strojnik (programa)
magnifier približevalnik
mailing list dopisni seznam
mainframe (computer) osrednji računalnik
maintainer vzdrževalec
malformed napačno oblikovan
malware zlonamerna programska oprema
manager upravljalnik
manipulation obdelava
manual priročnik / ročno
mapping preslikava
margin beli rob (okno)
margin odmik
marker označevalnik
markup (language) označevalni (jezik)
marshalling (pomnilniško) zaporejanje
mashup kolaž (različnih možnosti, storitev …)
mask maska
mass storage hranilnik podatkov (besede mass same po sebi ne prevajamo), pomnilniška naprava
mastering (CD/DVD) izdelava (CD/DVD)
master matičen (pridevnik), glaven
maximize razpni
media (center, folder, file, player) predstavno (središče, mapa, datoteka, predvajalnik)
medium (media) nosilec (nosilci)
meeting srečanje (appointment = sestanek)
memo opomnik
memorize zapomni si
memory pomnilnik
menubar menijska vrstica
menu meni
merge združi
message sporočilo
microblogging mikrobloganje
migrate (data) preseliti (podatke)
MIME type vrsta MIME
miner (data) podatkovni rudar
minifier odstranjevalnik odvečnih znakov
minimize skrči
mining (data) podatkovno rudarjenje
mipmapping preslikava mip
mirror zrcalni strežnik
miscellaneous razno
mixer mešalnik
mnemonics črkovne bližnjice
modeline spremenljivka dokumenta (nastavitvene datoteke)
mode način
modifier (key) spremenilna tipka (tipke Shift, Ctrl, Alt)
modify spremeni
module modul
moniker vzdevek
monitor nadzorovati/nadzornik (tudi zaslon)
monospaced font pisava stalne širine
morphing preoblikovanje
mount priklopi
mouse gesture poteza miške
multicast večsmerno oddajanje
multimedia (center, folder, file, player) predstavno (središče, mapa, datoteka, predvajalnik) (ne 'večpradstavnostni')
multiplayer večigralstvo
multiplexer (muxer) zvijalnik (pretoka)
multiplex (mux) zvijanje (pretoka)
multiprocess sistem večopravilni sistem
multitouch večdotičnost (podpora več hkratnih dotikov), večdotični (zaslon)
muncher žerko (v GCompris)
mute/unmute utišaj/povrni glasnost
muxer (multiplexer) zvijalnik
namespace imenski prostor
N/A N/A (ni na voljo)
native (compilaton) izvorno kodno prevajanje
native (format) lastni zapis
navigation krmarjenje
nesting gnezdenje
netbook mali prenosnik
network omrežje
newsgroup novičarska skupina
newsletter glasilo
nice value ocena prednostni delovanja
nickname vzdevek
node vozlišče
nonce enkratnica, skovanka, priložnostna skovanka
none brez
nonfree (program) neprost (program)
normalizer izenačevalnik
normalizing sound izenačevanje zvoka
normal običajno
notation zapis
notebook beležka (ne 'beležnica')
note sporočilce, opomba
notification area obvestilno področje
notifier obvestilnik
now sedaj ali zdaj (odvisno od vsebine, prednost je na sedaj)
null device ničelna naprava
null (value) prazna množica, vrednost
numeric keypad (numpad) številska tipkovnica (številčnica) (ne številčna tipkovnica)
object predmet (pri programiranju)
obsolete zastarelo
occurrence pojavitev
OCR trace optično prepoznavanje (znakov)
offline nepovezan/krajevni
offload preusmeritev (na zunanjo napravo)
offset odmik, zamik (vsebina)
online povezan/spletni
onscreen display prikaz na zaslonu (PNZ)
on-the-fly (writing) sprotno (zapisovanje) [-]
opacity motnost, raven prekrivnosti
operation dejanje, opravilo
optimize optimiraj
optional dodatno/izbirno
options možnosti
orientation usmerjenost
original izvirnik (izvirno besedilo oz. izvorni podatki)
other drugo
outline oris
output izpis/izhod
overflow prekoračitev
overhead (memory) skupni, celotni (pomnilnik)
overhead (traffic) slepi (promet)
overlay prekrivanje
overlay scrollbars pojavni drsniki
overload preobremenitev
override prepiši
overwrite prepiši
package paket
packager pripravljalec (oseba), pripravljalnik paketov, arhivirnik
pack, archive (gl.) zapakiraj/zapakiranje
packetizer (audio, video) paketnik (zvok in slika)
padding blazinjenje
page layout postavitev strani
pager pozivnik (naprava)
pager (program for displaying text files) prikazovalnik (besedilnih datotek)
paging ostranjevanje
pairing (bluetooth) seznanjanje (naprav)(bluetooth)
palette paleta (slikarska paleta) ali barvni nabor
panel pult
pane pladenj
panning sukanje
parallel vzporedno
parameter parameter
parent nadrejeni (ne 'starševski')
parity bit parnostni bit
parity parnost
parser razčlenjevalnik
particular poseben (in ne 'določen')
partition razdelek
partnership družabništvo
passphrase šifrirno geslo, reklo, fraza
password geslo
patch popravek
pause premor, naredi premor
payee prejemnik / stranka
payloader nalagalnik vsebine (nasprotje depayloader)
payload vsebina (vsebinski podatki)
PDA dlančnik
PeerCast PeerCast (upoštevati je treba velikost črk) (oddaj na PeerCast)
peer soležnik
peer to peer (network) peer-to-peer (omrežje), P2P
pending (download, process) (prejem, opravilo) na čakanju
performance zmogljivost, hitrost delovanja (odvisno od vsebine)
period obdobje, ponavljajoče
peripheral zunanja naprava
permanent trajno
permission dovoljenje
persistence file obstojna datoteka
perspective vidik, perspektiva (v programih za risanje)
phase korak
phising (internet) zvabljanje (ne 'ribarjenje')
phrase reklo, fraza
pinch (graphics effect) uščipanje/uščipniti (grafični učinek)
ping address (glagol) pošlji ping na naslov
pin (hardware) nožica (pri strojni opremi)
pipe cev (ne 'pipa')
pipeline cevovod
pipelining cevljenje
pixbuf medpomnilnik sličic
pixel slikovna točka
pixmap večbitna sličica, sličica
placeholder vsebnik
plain text file besedilna datoteka
platform (game, learning, OS) okolje (igralno, učno, računalniško), ploščadna igra
playlist seznam predvajanja (dati NA *)
please prosim ne pravajamo; besedo please v prevodu izpustimo.
plot izris/izrisati
plugin vstavek
pointer kazalec
policy pravilo, pravilnik
poligon mnogokotnik
polygon mesh modeller modelirnik poligonalnih mrež {(C) bernard}
polyline mnogokotna črta, mnogočrtnica
pooling (resources) zbiranje (virov)
pool zaloga (kot recimo zaloga vrednosti)
populating (a tree) izgradnja (drevesne strukture)
popup menu pojavni meni
port (GTK, Qt, Windows, Linux) predelava (GTK, Qt, Windows, Linux)
portrait pokončno (postavitev papirja)
port vrata
postfix pripona
postpone odloži
postprocessor poopravilnik (programski)
postprocess poopravilo
power-control nadzor porabe energije
predefined vnaprej določeno
preferences možnosti
preferred prednostno
prefetch vnaprejšnje pridobivanje
prefix predpona
prepend (file) pripni na začetek (datoteke)
preprocessor (hardware) predprocesor
preprocessor (software) predopravilnik
preroll pripraviti (pretakanje GStreamer)
preset nastavitev, predloga nastavitev (ne 'prednastavljeno')
prettyprinter (oblikovni) izrisovalnik kode
preview predogled
previous predhodno (če ni vezano na čas), prejšnje (če je vezano na čas)
principal predstojnik
print natisni (ali izpiši na zaslon)
printout tiskalniški izpis
priority prednost
privilege dovoljenje
probe (for filesystems) zaznaj (datotečne sisteme)
problem težava
processing obdelovanje
process opravilo
processor (hardware) procesor (strojni)
processor (software) opravilnik (programski)
profile profiliraj, profil
profiler profilirnik
progress bar vrstica napredka
progressive (show image file) napredovano (prikazovanje podrobnosti slike)
progress napredek
promote promocija
prompt poziv
properties lastnosti
provider ponudnik
proxy posredniški strežnik (SOCKS in HTTP) (okrajšava pos.strž. HTTP, SOCKS)
prune očisti
publisher založnik
pull (code, package) sprejmi (kodo, paket)
purge počisti
push (code) objavi (kodo)
qualifier uvrščevalnik
quality kakovost (ne 'kvaliteta')
que, (en)queue (spool) vrsta, uvrsti
querying (device) poizvedovanje (po napravi)
quit končaj
quota količinska omejitev
quoted (text) navedeno (besedilo), besedilo v navednicah
quote (glagol) navajati
radio button izbirni gumb
range (data) obseg, (podatkovna) vrsta (A1-F10)
raw printer neposredni tiskalnik
ray-tracer sledilnik žarkov
reader bralnik
realtime v realnem času / realnočasovno
rearrange prerazporedi ali ponovno razporedi
reason vzrok
recent nedavno
recipient prejemnik
recover (data) obnovi (podatke)
recurrence ponovitev, vrnitev
recursive 'rekurzivno'
redo uveljavi
refactoring preurejanje/prenova
reference (programiranje) sklic, sklicevanje na
refine (search results) zoži (rezultate iskanja)
refresh osveži
regional settings območne nastavitve
region območje
register vpis/vpisovati
registry vpisnik
regression nazadovanje
regular expression regularni izraz
relay relé
release (program, key) izdaja programa, sprosti tipko
reload znova naloži
relocation preselitev
remark opazka
reminder opomnik
remix (glasbe) remiks
removable odstranljiv (ne 'izmenljiv')
renderer izrisovalnik
renderer (sound) dajalnik (zvoka)
rendering izrisovanje
render izriši, izris
replace zamenjaj (ne 'nadomesti')
repository skladišče (v sistemih za nadzor različic)
request zahteva
resample prevzorčiti
reset ponastavi (razen reset sistema)
resident (memory) stalni (pomnilnik)
resize spremeni velikost
resolution ločljivost
resolve (resolver) razrešiti (razreševalnik)
resource vir
restart znova zaženi
restore obnovi
retract (comment, message) umakni (opombo, sporočilo)
retrieve pridobi
retry poskusi znova
return type vrsta vrnjene vrednosti
revert povrni
review pregled, ocena
revision predelava
revoke prekliči
rip zajem (zvoka, z nosilca …)
Rich Text oblikovano besedilo
roadmap (razvojni) načrt
roaming (pri omrežju) gostujoče, gostovanje (v omrežju)
rollback povrni
root (disk) koren (uporabnik root je skrbnik)
rotate zavrti
rotation vrtenje (ne zasuk)
routing table (internet) usmerjanje (usmerjevalna rezpredelnica)
runner zaganjalnik
running (is running) se izvaja (ne 'je v teku' ali 'poteka')
runtime izvajalni čas
runtime (library) izvajalna (knjižnica)
run zaženi (ne poženi)
sample rate vzorčna hitrost, hitrost vzorčenja
sampling vzorčenje
sandbox (brskalniki, varnost) peskovnik (delovanje v načinu varnostnih omejitev)
sanity test preizkus smiselnosti
saturation nasičenost
scalable (program) (program) prilagodljive zmogljivosti
scale umeri / merilo / spremeni velikost v merilu (pri slikah)
scancode bralna koda tipke
scan preiskovanje
scan (scanner) optično preberi (optični bralnik)
scheduler razporejevalnik
scope obseg, doseg, domet (vsebina)
scope obseg (pri projektih, izvorni kodi)
scrapbook album z izrezki, dnevnik-lepljenka ali knjiga-lepljenka
screencast zaslonski posnetek
screenlet aplet zaslona
screenshot zaslonska slika
scripting skriptno izvajanje, pisanje skript (dokler jih pišejo ljudje in ne računalniki)
script (shell) skript (ukazne lupine)
script skript
scrobbling beleženje poslušanja skladb
scroll bar drsnik
scroll(glagol) drsenje
SDK (software development kit) SDK (zbirka orodij za razvoj programske opreme)
seamless (integration) neopazno (delovanje)
search engine iskalnik
search poišči
secondary drugotni
section odsek
segmentation (raz)členitev, segmentacija
segment odsek
select izberi
self-(signed, authentificated) samodejno (podpisan, overjen)
sensor tipalo
separator ločilnik
sequencer zaporednik
sequence zaporedje
serializing združevanje v zaporedje, zaporejanje
serial (number) zaporedna številka (in ne serijska)
serie (data) (podatkovni) niz, zaporedje (A1-A10, A1-F1)
service pack vzdrževalni paket
service storitev
session seja
set (data) (podatkovna) množica (A1-F10; B2-F30 …)
settings nastavitve
setup nastavi, (redkeje namesti)
shader senčilnik
shadow (password) prikrito (geslo)
share (computer sharing) souporaba, izmenjava (v souporabi) (ne 'deljenje')
shareware (version) plačljiva različica programa
shift zamik (samostalnik)
shipped-with vključen v
shooter (game) strelska (igra)
shortcut bližnjica
SHOUTcast SHOUTcast (upoštevati je treba velikost črk) (oddaj na SHOUTcast)
show pokaži (če je dolgotrajno (okno, meni)) / prikaži (če je kratkotrajno in se samodejno skrije (orodni namig))
shuffle (music) premešaj (glasbo)
shutdown izklopi
shutter zaslonka (fotoaparat)
sidebar stranska vrstica
signed (int) predznačeno (celo število)
sign in prijava
sign up vpisati se
simultaneous sočasno
sink ponor
skew nagni (pri slikah)
skin preobleka
skipping (file) preskok/preskakovanje (datoteke)
skip preskoči
slave podrejen
sleep v pripravljenost
slice rezina
slideshow predstavitev (ne 'diapredstavitev' ali 'diaprojekcija')
slide (slideshow) prosojnica (predstavitve)
slope naklon (premice grafa), nagib (stolpca), strmina (puščice)
slot reža, polje
snap pripni
snapshot (pri varnostnih kopijah) posnetek stanja
sniffing (data) vohunjenje (za podatki)
snippet izrezek
snub prirezan predmet (matematika)
social network družabno omrežje ( … )
socket vtič
soft token uporabniški prstni odtis
software (free) programska oprema (ne 'programje') (prosta programska oprema)
solid color polna barva
solver reševalnik
sophisticated izpopolnjen
sortname razvrščevalno ime (ime uporabljeno za razvrščevanje npr: ime: The Doors, razvrščevalno ime: Doors, The)
sort razvrsti
sound effects zvočni učinki
source (code) vir, izvor, (izvorna koda)
spam neželena pošta
span (column) razpon (stolpca)
spatial view (Nautilus) prostorski pogled (v programu Nautilus)
spawn (igre) oživéti (postati (ponovno) živ), oživíti (povzročiti, da ponovno oživi), (tehnično) ustvarjanje
specification določilo, določitev, razčlenitev
specific 'določeno'
specifier določevalnik
specify navesti, podati
spellcheck črkovanje
spinbox vrtilno polje
splash screen pozdravno okno
spline krivulja
split (combine) razdeli (spoji)
splitter razdelilnik
spool ([en]queue) uvrsti
spooler ([en]queuer) vrstilnik
spool (folder, file) vrstilna (mapa, datoteka)
spreadsheet preglednica
stack sklad
stalled v zastoju
standalone samostojen
standard standard, običajno (vsebinsko)
standby v pripravljenost
starting začenjanje (ne zaganjanje)
stash zaloga/založi
static * statično *
statusbar vrstica stanja
status stanje
stdout standardni izpis
stock zaloga, delnica
stop bit zaustavitveni bit
stop zaustavi (ne 'ustavi')
streamer (program) pretočnik
streaming pretakanje
stream pretok
stress test preizkus obremenitve
strict strog
string (data) niz (podatek)
stripped/unstripped (binary) okrnjen/neokrnjen programski paket (datoteka)
stroke (programi za risanje) poteza
structured (text editor) strukturiran (urejevalnik besedil)
structure zgradba (struktura pri programiranju)
stub pomankljivo (splošno)
stylesheet slogovna predloga
style slog
stylus (zaslonsko) pisalo
subject zadeva
submit pošlji
sub-pixel (smoothing, geometry) podtočkovno (glajenje, geometrija)
subscribe naroči
subset podmnožica
substring podniz
sufficient zadosten, dovoljšen
suffix pripona
summary povzetek
supplicant (authenticator) prosilnik (overilnik)
supplier dobavitelj
suppress prepreči
suspend v pripravljenost
swap (partition) izmenjevalni (razdelek)
swap (verb) zamenjati
switch preklopi ali stikalo
symlink simbolna povezava
synchronization usklajevanje
syntax error skladenjska napaka
syntax skladnja
system call sistemski klic
system load obremenitev sistema
system tray sistemska vrstica
table razpredelnica
tablet (PC) tablični računalnik, (Wacom) tablica
tabstrip vrstica zavihkov
tab zavihek (v oknih)
tagger označevalnik (pri MP3 ipd.)
tag oznaka
tap (pri touchpadu) tapniti, tapanje (po sledilni ploščici ali zaslonu)
tarball paket tar
target cilj
task (subtask - parent task) naloga (podrejena naloga (ne 'podnaloga')- nadrejena naloga (ne 'starševska')
tearoff mesto za odpenjanje, odpenjalnik
telepresence oddaljena navzočnost
template predloga
temporary začasno
test preizkus (razen če ni test umerjen - vprašajte!!!)
texel (pixels of the texture) točka teksture
text-box besedilno polje
texture tekstura
thin client lahki odjemalec
third party [*] [*] tretje osebe
threading nitenje (sporočil)
threshold prag
throttle/throttling zaviranje delovanja, omejevanje
thumbnail sličica
tier stopnja
tile razpostavi, polje (pri igrah)
timeline časovnica
timeout časovna omejitev, časovni pretek dejanja
timer časomer, odštevalnik
timestamp časovni žig
timing časovna uskladitev
title bar nazivna vrstica
TODO cilji (dela)
to-do opravilo
toggle preklopi
token žeton
toning (graphics effect) barvno toniranje (grafični učinek)
toolbar orodna vrstica
toolbox orodjarna
toolchain nabor orodij
toolkit zbirka orodij
tooltip orodni namig
touchpad sledilna ploščica
touchring (Wacom) drsni obroč
touchstrip (Wacom) drsna ploščica
trackball sledilna kroglica
track sled/skladba
traditional (behaviour) običajno (obnašanje)
transcode prekodiraj
transcript prepiši
transfer prenos
transformation preoblikovanje (in ne 'pretvorba')
transient (window) pogovorno (okno)
translucency prosojnost
transmission prenos (ne 'oddajanje')
transmit (verb) prenesi (glagol)
transparency prozornost
transport prenos
trash smeti
trayicon ikona sistemske vrstice
tree view drevesni pogled
trial (version) preizkusna različica programa
troggle poška (v GCompris)
troubleshooting odpravljanje napak
true pravilno, logični PRAV-NAPAK (vsebinsko da-ne, vključeno-izključeno …)
truncated (function) prirezan (funkcija trunc())
trunk deblo (branch je veja v nadzoru predelav)
tubing cevno izrivanje (izdiranje)
tune in naravnanje
tuner (device) uglaševalnik (naprava)
tuner (TV) (TVv) sprejemnik
tunneling tuneliranje
tutorial vodnik (vodič:vodnik - človek:knjiga)
tweak prilagoditi
twirl (graphics effect) vrtinčenje (grafični učinek)
typeset črkovno oblikovanje
type vrsta (ne 'tip')
UI uporabniški vmesnik (ne 'krajšamo')
umbrella list krovni seznam
unapply razveljavi
unbound (bindings) nedoločeno (pri tipkovnih bližnjicah)
uncheck odstrani oznako
uncollapse razširi
uncompress razširi
undelete razveljavi izbris
underline podčrtaj
underlying (libary) osnovna (knjižnica)
undo razveljavi
unfilled nazapolnjeno
ungroup (group) razdruži (združi)
unhandled neobravnavano
unicast enosmerno oddajanje
unicode unikod slovenjena oblika
unique edinstven
unit enota enot (fps, m, s, W, lps …) ne 'prevajamo'
universal time (UTC) koordinirani svetovni čas (UTC)
unlink razveži
unload razloži
unmaximize pomanjšaj (razpeto)
unminimize povečaj (skrčeno)
unmount odklopi
unpack, extract odpakiraj/odpakiranje
unpaper razstrani
unplug (device) odklopi (napravo)
unselect prekliči, odstrani izbiro/izbor
untitled brez naslova (neimenovano)
update posodobi
upgrade nadgradi, nadgradnja (ne 'nadgraditev')
upload pošlji
upstream izvorni projekti, (gorrazvojno)
up to date posodobljeno
usb hub usb razdelilnik
user agent uporabniški posrednik
utility pripomoček, orodje
validate potrdi veljavnost (obe besedi)
value vrednost
variable spremenljivka
vendor prodajalec
verbose podrobni izpis
verify preveri
version različica
vertex točka (grafa), oglišče (geometrijskega predmeta)
viewer pregledovalnik
view pokaži, pogled (meni)
viewport vidno polje
virtualizer navidezovalnik
virtual (machine) navidezni (sistem)
virtual (memory) navidezni (pomnilnik)
visual effects vidni učinki
visualisation predočenje, upodobitev
visualizer predočilnik
volume nosilec (ali glasnost!) vsebina
voxel prostorska točka
wake up povrni iz pripravljenosti
wallpaper slika ozadja
watcher opazovalnik
webcrawler pajek
web location spletno mesto (www.stran.si/index.php?id=news,rss)
webpage spletna stran (www.stran.si/index.html)
website spletišče (www.stran.si) (~site: gradbišče, delovišče, najdišče, …)
web splet
whitelist (dati NA) beli seznam
whitespace presledni znak
widget gradnik
wildcard nadomestni znak
Windows (OS) Windows (OS) (ne 'Okna' kot registrirana blagovna znamka)
wobble (okna) plapolanje (okna)
workaround začasna rešitev (pri hroščih)
workbook delovni zvezek
workflow potek dela (vsebinsko)
workspace delovna površina
wrap (lines) prelomi (prelom vrstic) (ne 'lomi')
wrapper ovijalnik
writable zapisljivo
zoom in približaj
zoom out oddalji
zoom približanje
zoom to window prilagodi velikost oknu

Pojmovnik v obliki TBX

TBX (TermBase eXchange) je standardiziran format za izmenjavo pojmovnikov med prevajalskimi programi, med drugim ga (v okrnjeni obliki) uporablja tudi Lokalize. Trenutno je pripravljena poskusna različica ki je nastala s samodejno pretvorbo iz gornje tabele.

pojmovnik.tar.gz

Paket .tar.gz shranite pri sebi in ga odpakirajte v poljuben imenik. V Lokalize izberite ProjektNastavi projekt in v polje Besednjak vnesite lokacijo pravkar odpakirane datoteke pojmovnik.tbx.

Opomba: Če je sistemski jezik angleščina, pojdite v Project > Configure Project, in se prepričajte, da je Traget Language Slovenian (sl)

Lokalize bo sedaj prepoznal posamezne pojme v sporočilu:

Samodejna pretvorba tabele pojmov v TBX

Pretvorba je bila narejena s pomočjo majhnega programa v perlu.

pojm2tbx.pl.tar.gz

Program predvideva naslednje:

  • Vsak angleški izraz je v svoji vrstici
  • Original in prevod sta ločena s tabulatorjem (tabom, \t)
  • Morebitni slovenski prevodi so ločeni z |
  • Komentarji so od znaka # do konca vrstice ali pa do | (če je več prevodov)
  • Vsak angleški izraz se pojavi samo enkrat
 
slovenjenje/pojmovnik.txt · Zadnjič spremenil/a: 2016/09/27 20:37 mateju